Image

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Napisz: Jakie wyzwania w zarządzaniu zespołami IT są najtrudniejsze?

  2. Podaj swoje dane:

  Akceptuję regulamin konkursu dostępny poniżej
  REGULAMIN

  3. Wygraj jeden z dziesięciu egzemplarzy polskiego wydania książki „4DX, czyli 4 Dyscypliny Realizacji”, #1 Biznesowego bestsellera the Wall Street Journal.

  Konkurs rozstrzygniemy po zakończeniu konferencji.

  Administratorem danych osobowych jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33, e-mail: office@franklincovey.pl (zwana dalej Spółką). W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@franklicovery.pl albo pisząc na adres Spółki (z dopiskiem „IOD”). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji w przedmiocie sprawy w związku z którą kontaktują się Państwo z nami, w celu nawiązywania bieżących kontaktów, identyfikacji osób upoważnionych do reprezentacji, podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, koordynacji współpracy podjętej na podstawie wiążącej nas umowy, dochodzenia, ustalenia i obrony ewentualnych roszczeń,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić realizację kontaktu lub umowy. Dane osobowe przetwarzamy przez  czas prowadzenia korespondencji, realizacji działań podjętych przed lub w związku z zawartą umową, a następnie przez okres wskazany przepisami prawa w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.   Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom współpracującym ze Spółką na podstawie zleceń z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych tj. m.in. podmiotom świadczącym usługi IT. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym przepisami prawa lub podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z tym, że przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Mają Państwo ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Dane nie są profilowane. Dane nie są przekazywane poza EOG przy uwzględnieniu zasad działania sieci publicznej (Internetu)