WDROŻENIE STRATEGII

SKUTECZNA METODA WDRAŻANIA STRATEGII


Osiągnięcie strategicznych celów organizacji wymaga niesamowitej dyscypliny i zaangażowania, wypracowanie ciągłości i powtarzalności tych procesów, wymaga wprowadzenia dopasowanego do potrzeb organizacji systemu.

70% porażek strategicznych wynika ze słabej realizacji zasad przywództwa. Rzadko wynikają one z braku wizji czy inteligencji.
– Ram Charan

Metodologia, którą opracowaliśmy służy nie tylko do rozwoju strategii biznesowych, ale daje organizacji system operacyjny do ciągłej realizacji jej najważniejszych priorytetów. Umożliwia liderom na wszystkich poziomach budowanie kultury osiągania celów, kształtowanie odpowiedzialności i prawdziwego zaangażowania pracowników. Program wskazuje i określa priorytety organizacji oraz plan ich realizacji, który sprowadza się do dyscypliny i konsekwencji we wdrażaniu poszczególnych jego etapów:

 • Ustalanie kluczowych celów zespołu, które są spójne z nadrzędnymi celami organizacji i z nich wynikają.
 • Realizacja tych celów w oparciu o wskaźniki kierunkowe (określenie mierzalnych punktów odniesienia – co trzeba zrobić, by cele osiągnąć).
 • Monitorowanie wyników i postępów w realizacji na podstawie czytelnej tablicy wyników (uświadomienie zespołowi tego, czy wygrywa, czy też przegrywa i czego brakuje do zwycięstwa).
 • Budowanie osobistej odpowiedzialności poszczególnych członków za wynik zespołu (cykliczne spotkania przeglądowe, indywidualne podejmowanie zobowiązań wobec zespołu oraz rozliczanie się z podjętych działań, prowadzących do realizacji celu).


Rezultaty:

 • wzmocnienie kluczowej roli menedżera w procesie realizacji oraz w budowaniu kultury osiągania celów,
 • zrozumienie na czym polega luka realizacyjna (czyli rozdźwięk między tym, co chcemy osiągnąć i tym, co osiągamy),
 • poznanie 5 poziomów wdrażania strategii w oparciu o zachowania,
 • rozpoznawanie zagrożeń realizacji,
 • sposoby przekształcania oponentów w zwolenników,
 • stworzenie szkiców Kluczowych Celów, wskaźników ich realizacji oraz tablic wyników dla swoich zespołów,
 • zrozumienie wagi sesji WIG – spotkań przeglądowych, poświęconych monitorowaniu wskaźników realizacji celów,
 • przygotowanie się do sesji WIG – zdobycie praktyki w prowadzeniu takich spotkań, stworzenie szablonu podstawowych kwestii do omówienia z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

Proces rozwoju:

4 DYSCYPLINY REALIZACJI

Czy wszyscy pracownicy Twojej organizacji znają i rozumieją cele? Czy pracownicy Twojej organizacji potrafią monitorować wyniki? Jak stworzyć i utrzymać poczucie odpowiedzialności? Opracowaliśmy proces, który wyposaża liderów w umiejętności oraz narzędzia, pozwalające ustalić cele kluczowe organizacji, wypracować wskaźniki ich realizacji oraz mierzyć postępy.


6 KLUCZOWYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

To menedżerowie wskazują kierunek swoim zespołom, które wykonują strategie. Mają znaczące przełożenie na skuteczność metody, 4DX ponieważ są w stanie reagować od razu, gdy powstają luki w realizacji, działają bowiem na szczeblu decyzyjnym najbliżej wykonywanej pracy.


4 ROLE LIDERA

Liderzy, którzy skutecznie wdrażają strategię firmy, posiadają szereg kluczowych i uzupełniających się kompetencji. Program 4 role lidera w kompleksowy i systematyczny sposób rozwija je w liderach na każdym poziomie.


7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

7 Nawyków kładzie podwaliny pod zbudowanie w organizacji kultury realizacji celów. Jest to program, który wprowadza ujednolicone zasady, w oparciu o które będą realizowane poszczególne strategie zespołów oraz całej organizacji.